Ohjausnäyte

TRO-tutkinnon ohjausnäytteen kriteerit

Kaikissa TRO-ohjausnäytteissä (raadin edessä annettu, video ja kirjallinen
näyte) noudatetaan yhteisiä standardeja.

TRO-ohjausnäyte voi olla

 • yksinäytöksinen psykodraama (vinjetti) tai
 • ryhmän virittäminen toiminnallisin menetelmin tai
 • toiminnallinen opetusdemonstraatio tai
 • toiminnallisen sosiaalisen atomin ohjaus tai
 • pienimuotoinen sosiodraama tai
 • videoitu ohjausnäyte tai
 • kirjallinen raportti

Ohjaajan tulee (myös kirjallisessa tai videoidussa ohjausnäytteessä)

 • osoittaa osaavansa käyttää morenolaista ajattelutapaa ja joitakin sen keskeisiä toiminnallisia tekniikoita (esim. sosiometriset tekniikat, näyttämön rakentaminen, rooliin ohjaaminen, roolinvaihto, ääneen ajattelu, peili, tupla, konkretisointi, roolikoulutus)
 • osoittaa riittävää arviointikykyä suhteessa omiin taitoihinsa, tilanteeseen, päähenkilöön ja ryhmään
 • osoittaa kykyä virittää työskentely ohjaustilanteen, omien taitojen ja ryhmän tarpeiden kannalta sopivalle, turvalliselle tasolle
 • työskennellä päähenkilön tarpeiden mukaisesti
 • kyetä rajaamaan työskentely siten, että se on hallittavissa annetussa ajassa
 • säilyttää selkeä ohjaajuus koko näytteen ajan.
 • olla tietoinen työskentelyn tavoitteesta
 • ymmärtää missä rooleissa apuhenkilöt kulloinkin ovat
 • vinjettiä ohjatessaan kyetä luomaan näyttämälle kohtaus, joka mahdollistaa päähenkilölle kokemuksen vastaroolista, ilmaisuvapautta omassa roolissa ja hieman uutta näkökulmaa “siihen mikä on”. Työskentelyn ei sen sijaan tarvitse sisältää katarttista oivallusta tai käyttäytymisen muutosta.

Ohjaajan itsearvio otetaan huomioon raadin päätöksessä hylätä tai hyväksyä näyte. Jossain määrin ohjauksen puutteita voi kompensoida se, mikäli ohjaaja osuvasti analysoi työskentelyään.

Kirjallisen raportin (n. 6 – 10 sivua) tulee lisäksi sisältää:

 • a) kuvauksen siitä laajemmasta kontekstista (kun kyseessä on esim. jatkuvan ryhmän yksi istunto tai osa koulutuspäivää), jossa ohjausnäytteeksi valittu noin tunnin mittainen istunto tapahtuu. Mikä on ryhmän perustehtävä, tausta, historia, järjestävä organisaatio, ryhmän vaihe jne.
 • b) istunnon tehtävä ja tavoite
 • c) istunnon kulun kuvaus siten, että siitä välittyy riittävän havainnollisesti ryhmän tapahtumat (kuka teki mitä missä milloin…) sekä ohjaajan tekemät ohjaukselliset valinnat. Ohjaaja voi halutessaan käyttää ulkopuolista havinnoijaa apunaan.
 • d) ohjaajan sisäisen prosessin kuvaus (välähdyksiä ajattelusta ja tunnekaaresta)
 • e) ohjatun istunnon ja ohjaajan valintojen arvio

Videoidun ohjausnäytteen tulee sisältää:

 • a) Tunnin mittaisen videon toiminnallisin menetelmin ohjatusta istunnosta
 • b) Lyhyen kirjallisen kuvauksen videoidun tilanteen taustasta (esim. organisaatio, ryhmän historia ja tehtävä, kuvatun istunnon tavoite)
 • c) Ohjaajan oma prosessi
 • d) Ohjatun istunnon ja ohjaajan valintojen arvio.

Työn tekijällä on oikeus saada palautetta työstään: mikä on riittävää, hyvää, mielenkiintoista, persoonallista tai uutta. Mikä työssä vastaavasti on pulmallista tai herättää kysymyksiä. Kirjallinen ohjausnäyte tai videonäyte voivat tulla kokonaan hyväksytyksi tai hylätyksi, mutta raadilla on myös mahdollisuus pyytää kirjoittajalta sopivaksi arvioitu lisätehtävä, jolla raporttia on täydennettävä, jotta se voidaan hyväksyä.

*********************

Arviointikriteerit TRO-tutkinnon sosiodraamanäytteissä

Ohjausnäytteessä opiskelijan on osoitettava osaavansa

 1. antaa selkeitä instruktioita ryhmälle
 2. ohjata tilanteen ja tavoitteen kannalta adekvaatti viritystyöskentely
 3. auttaa ryhmäläiset ottamaan rooleja ja sisäistämään niitä
 4. ohjata 1-näytöksinen sosiodraamallinen kohtaus
 5. käyttää joitakin perusmenetelmiä adekvaatisti (esim. sisäinen puhe, roolissa haastatteleminen, toiminnan fokusoiminen määrättyyn pisteeseen näyttämöllä eli spotti tai sosiometrinen tarkastelu joko draaman sisällä tai sen päättyessä)
 6. tehdä relevantteja havaintoja ryhmän työskentelystä
 7. tuottaa ryhmässä jakamista ja prosessoivaa keskustelua sekä rooleista käsin että ilman rooleja