Tutkintovaatimukset

Tutkintovaatimukset

 

Suomen Psykodraamayhdistyksen koulutusohjelma on kolmiportainen:

 1. Toiminnallisen ryhmätyön ohjaajan tutkinto (TRO) on välitutkinto, jonka suoritettuaan henkilö tuntee toiminnallisten menetelmien ja psyko- ja sosiodraaman perustekniikat ja osaa rikastuttaa niillä omaa työtään.
 2. Psykodraamaohjaajatutkinto (PDO) antaa valmiudet toimia itsenäisesti psyko- tai sosiodraamaryhmän ohjaajana.
 3. Psykodraamakouluttajatutkinnon (PK) suorittanut henkilö voi itsenäisesti vastata Suomen Psykodraamayhdistyksen hyväksymistä koulutusohjelmista.

Koulutusvaliokunta suunnittelee, koordinoi ja valvoo Suomen Psykodraamayhdistyksen hyväksymää valtakunnallista koulutustoimintaa ja huolehtii koulutuksen pätevyydestä. Ammattieettinen toimikunta käsittelee koulutukseen liittyviä eettisiä erityiskysymyksiä.

Koulutusohjelmaan voi hakea henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto. TRO-välitutkinnon suorittaminen kestää vähintään kaksi ja puoli ja PDO-tutkinnon vähintään viisi vuotta.
 

1. Toiminnallisen ryhmätyön ohjaajan välitutkinto (TRO)
Suoritettuaan TRO-tutkinnon henkilöllä on seuraavanlaisia kompetensseja:

Tiedot:

 • Tuntee morenolaisen psykodraaman ja ajattelun perusteet
 • Tuntee Morenon ja jonkin toisen ryhmäterapian oppisuunnan luojan teorian perusteet ja kykenee näiden keskinäiseen vertailuun
 • Tuntee ryhmäpsykoterapian ja ryhmädynamiikan perusteet
 • Tunnistaa psykodraaman peruskäsitteet (esim. spontaanius, luovuus, roolinvaihto, encounter)
 • Tuntee psykodraaman perusmenetelmät (esim. roolinvaihto, kaksoisolento, konkretisointi, maksimointi, näyttämön rakentaminen, peili, katkaisu, ajansiirto, sivuun puhuminen)
 • Ymmärtää sosiometrian alkeet
 • Tuntee tärkeimmät ryhmäteoriat
 • Ymmärtää ryhmän käytön merkityksen ja mahdollisuudet

Taidot:

 • Osaa toimia ohjaajan roolissa
 • Kykenee apuhenkilötyöhön
 • Osaa virittää ryhmän työskentelykuntoon
 • Osaa opiskella ja työskennellä ryhmässä
 • Osaa ohjata vinjetin
 • Osaa ohjata yksinäytöksisen istunnon omalta ammattialaltaan
 • Osaa käyttää sosiometrisiä menetelmiä
 • Kykenee hyödyntämään työnojausta
 • Tunnistaa oman virikearvonsa ohjaajana
 • Pystyy havainnoimaan ryhmää ja sen prosesseja
 • Hallitsee draaman keinoja

Asenteet:

 • Ottaa vastuuta omista valinnoistaan
 • Vastaanottaa palautetta hyödyntäen sitä oppimiseensa
 • Jakaa kokemuksiaan muiden kanssa
 • Antaa palautetta muille rakentavasti
 • On avoin ja kuunteleva suhteessaan ryhmään

TRO-koulutus muodostuu seuraavasti:

  1. Perusopintoja yhtäjaksoisella koulutuskurssilla 6 ov = 9 op[1] (240 t)
  2. Erityiskursseja yhteensä 5 ov = 7,5 op (200 t)
  3. Psykodraamajäsenkokemus 5 ov = 7,5 op (200 t), ryhmän ohjaajana PDO (psykodraamaohjaaja)
  4. Työnohjattua harjoittelua 2,5 ov = 4 op(100 t)
   • Työnohjaaja antaa työnohjausta opiskelijan ryhmänohjaaja-työhön ryhmäistuntojen ulkopuolella: 1 työnohjaustunti 3 harjoittelutuntia kohden = 4 tuntia
   • Harjoittelemalla valmiin PDO:n kanssa hänen työparinaan toimien: 4 työparituntia = 1 työnohjaustunti ja 3 harjoittelutuntia
   • Harjoitteluryhmässä tapahtuva suora työnohjaus: 4 tuntia = 4 työnohjaustuntia

Työnohjaus on menetelmätyönohjausta ja työnohjaajan tulee olla PDO-tutkinnon (tai SDO-tutkinnon =sosiodraamaohjaaja) suorittanut. Opiskelijan tulee toimittaa työnohjaajan lausunto koulutusvaliokunnalle.

Vaihtoehtoja työnohjatun harjoittelun suorittamiseen:

 1. Teoriaopintoja 7,5 ov = 11,5 op (300 t) Psykodraama-, sosiodraama- ja ryhmäterapiakirjallisuus. Kirjallisuus voidaan suorittaa tentteinä, esseinä tai teoriaseminaareina. Myös muista teorian tuntemuksen esittämisen tavoista voidaan sopia koulutusvaliokunnan kanssa.

1.-5. kohdat yhteensä 26 ov = 39,5 op (1040 t)

TRO-tutkinnon päättää TRO-tutkintotilaisuus, jonka hallitus järjestää kerran lukukaudessa (näyteohjauspäivät). TRO-opiskelija esittää omasta työstään näytteen, videon tai kirjallisen raportin, jota kaksi psykodraamaohjaaja raadin ominaisuudessa arvioi. Muut opiskelijat osallistuvat arviointiin. Sisältönä voi olla yksinäytöksisen istunnon ohjaus tai toiminnallinen virittäytyminen omassa työssä raportoituna tutkintoraadille.

Hyväksytty näyte varmistaa TRO-tutkinnossa vaadittavan kompetenssitason.

25.4.2005

******************************
Psykodraamaohjaajatutkinnon (PDO) ja Psykodraamakouluttajatutkinnon (PK) tutkintovaatimukset ovat tällä hetkellä Koulutusvaliokunnan viimeisteltävinä.

[*] 1 opintoviikko (ov) eli 1,5 opintopistettä (op) vastaa 40 t opiskelijan työtä